สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2021 1849  
Feb 2021 4365  
Mar 2021 14036  
Apr 2021 17606  
May 2021 13956  
Jun 2021 10306  
Jul 2021 0  
Aug 2021 0  
Sep 2021 0  
Oct 2021 0  
Nov 2021 0  
Dec 2021 0