สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2019 2092  
Feb 2019 765  
Mar 2019 824  
Apr 2019 758  
May 2019 900  
Jun 2019 623  
Jul 2019 884  
Aug 2019 996  
Sep 2019 988  
Oct 2019 1649  
Nov 2019 530  
Dec 2019 0