สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2019 2092  
Feb 2019 765  
Mar 2019 824  
Apr 2019 758  
May 2019 900  
Jun 2019 623  
Jul 2019 884  
Aug 2019 848  
Sep 2019 0  
Oct 2019 0  
Nov 2019 0  
Dec 2019 0