สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2022 14980  
Feb 2022 15379  
Mar 2022 17817  
Apr 2022 15688  
May 2022 14971  
Jun 2022 13128  
Jul 2022 0  
Aug 2022 0  
Sep 2022 0  
Oct 2022 0  
Nov 2022 0  
Dec 2022 0